Disclaimer

Het gebruik van deze website geschiedt op de hieronder genoemde voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker.

Informatie
De informatie die via deze website wordt aangeboden wordt met de grootste zorg samengesteld. Deze informatie is van generieke aard en kan niet worden opgevat als persoonlijk of professioneel advies. Er kunnen aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend.

Hoewel er naar wordt gestreefd dat de informatie op de website volledig en juist is en dat de website goed functioneert, kunnen garanties terzake niet worden gegeven en kan het voorkomen dat de informatie die vermeld is op de website onvolledig, verouderd of onjuist is. Ook kan de website onderhevig zijn aan storingen. Er wordt getracht de storingen tot een minimum te beperken.

Links
De website kan links bevatten naar andere websites. Deze websites worden niet gecontroleerd. De volledigheid en juistheid van deze websites wordt niet gegarandeerd.

Aansprakelijkheid
Stichting Ammodo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het directe of indirecte gebruik van de website of de informatie die daarop is gepubliceerd. Stichting Ammodo is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van storingen van de website door technische fouten, virussen en dergelijke of het gebruik van websites (of de informatie die daarop te vinden is) waarnaar op de website wordt verwezen (bijvoorbeeld door middel van een link). Het gebruik van (informatie verkregen via) de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteurs-, merk- en databankenrechten op de teksten en het beeld- en filmmateriaal gerelateerd aan Ammodo Docs, waaronder het materiaal op deze website, berusten uitsluitend en exclusief bij Stichting Ammodo. Het is niet toegestaan om deze teksten en het beeld- en filmmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere wijze. Dit is uitsluitend toegestaan indien dit voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is of indien hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Ammodo.

De verspreiding van de teksten en het beeld- en filmmateriaal gerelateerd aan Ammodo Docs, waaronder het materiaal op deze website, is verboden. Voor de verspreiding van de teksten en het beeld- en filmmateriaal moet voorafgaand schriftelijke toestemming zijn verleend door Stichting Ammodo. Het verspreiden van de teksten en het beeld- en filmmateriaal zonder schriftelijke toestemming levert een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Stichting Ammodo op.

Contactpersoon voor gebruik en/of distributie van de Ammodo Docs
Met verzoeken tot gebruik en/of distributie van de Ammodo Docs, zoals beschikbaar op deze website, kunt u zich richten tot Maartje Bakers van Stichting Ammodo. Haar contactgegevens zijn maartje.bakers@ammodo.org.

Toepasselijk recht
De rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van deze disclaimer worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze versie is van 20 maart 2023.